تبلیغات
♥ دنیـــــــــای تربیت ســــــــــــلام ♥ سایت شخصی سیده زهرا عسکری
10:41 ب.ظ
3039
آداب و اوقات ناخن گرفتن

در فضیلت ناخن گرفتن :

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه ناخن گرفتن دردهاى بزرگ را منع می كند، روزى را فراخ می كند.
حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود كه : براى این امر كرده اند به ناخن گرفتن كه چون بلند شود شیطان در آن جا مى كند، مورث فراموشى است . حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه سنّت مؤكّد است ناخن گرفتن .
در حدیث دیگر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم مردان را می فرمود، كه ناخن را از ته بگیرید و زنان را می فرمود كه اندكى بلندتر بگذارید، كه زینت شما است و در روایت دیگر وارد شده است ، كه چند گاه وحى بر حضرت رسول خدا نازل نشد از سبب آن پرسیدند، فرمود كه چگونه وحى باز نایستد و حال آن كه شما ناخن نمی گیرید و چرك انگشتان را ازاله نمى كنید.

در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن :

منقول است كه حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى فرمود از گرفتن ناخن به دندان .
در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است كه ناخن گرفتن در روز جمعه ایمن می گرداند، از خوره و كورى و پیسى و اگر احتیاج به گرفتن نداشته باشى بساى تا از ریزها بریزد.
در چند حدیث دیگر فرمود كه شارب و ناخن در هر جمعه بگیر و اگر نباشد از سوهان و غیر آن حك كن تا دیوانگى و خوره و پیسى به تو نرسد.
در حدیث دیگر فرمود، كه هر كه در هر جمعه ناخن و شارب بگیرد پیوسته با طهارت باشد تا جمعه دیگر.
در حدیث دیگر فرمود كه ناخن و شارب گرفتن و سر را با خطمى شستن در هر جمعه فقر را برطرف مى كند و روزى را زیاد مى كند.
درحدیث دیگر منقول است كه به آن حضرت عرض كردند، كه خبر به ما رسیده است ، كه تعقیب خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نافع تر است براى زیادتى روزى از سفر كردن به شهرها، حضرت فرمود كه می خواهى چیزى به تو تعلیم كنم كه از این همه نافع تر باشد؟ گفتم بلى فرمود كه ناخن و شارب را در هر جمعه بگیر اگر چه بسائیدن باشد.
در حدیث معتبر منقول است كه حضرت امام رضا علیه السّلام شخصى را دیدند كه آزار چشم داشت ، فرمود كه می خواهى به تو چیزى بیاموزانم كه اگر به جا آورى هرگز درد چشم نبینى ؟ گفت بلى ، فرمودند كه در هر پنجشنبه ناخن بگیر آن شخص چنین كرد هرگز درد چشم ندید.
از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نیز منقول است كه هر كه به این مداومت كند آزار چشم نبیند، هرگز.
در حدیث معتبر وارد شده است كه در ناخن گرفتن ابتدا به انگشت كوچك از دست چپ بكنید، وبه انگشت كوچك دست راست ختم كنید.
درحدیث دیگر وارد شده است كه هر كه روز چهارشنبه ناخن بگیرد و ابتدا كند به انگشت كوچك دست راست و ختم كند به انگشت كوچك دست چپ ، او را امان دهد از درد چشم .
در روایت دیگر وارد شده است كه اگر روز پنجشنبه ابتدا كند به ناخن انگشت كوچك دست راست و تا انگشت مهین بگیرد، پس ابتدا كند به انگشت كوچك دست چپ و تا انگشت مهین بگیرد، امان یابد از درد چشم ، دور نیست كه اگر در روز چهارشنبه بگیرد ابتدا به انگشت دست چپ كردن بهتر است ، اگر در روز پنجشنبه گیرد ابتدا در هر دستى به انگشت كوچك آن دست كند، اگر در روز جمعه یا سایر روزها گیرد، ابتدا به انگشت كوچك دست چپ كند و ختم به انگشت كوچك دست راست بكند، اگر در هر وقت ابتدا به انگشت كوچك دست چپ بكند خوب است چنان چه على بن بابویه گفته است .
در حدیث دیگر منقول است كه هر كه ناخن هاى خود را در روز پنجشنبه بگیرد، یك ناخن را براى روز جمعه بگذارد، خدا پریشانى از او زایل گرداند.
از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است كه در روز سه شنبه ناخن بگیرید.
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر كه ناخن هاى خود را در روز جمعه بگیرد حق تعالى دردها را از سر انگشتان او بیرون كند، دوا را در آنها داخل كند، كسى كه در روز شنبه یا پنجشنبه ناخن و شارب بگیرد، از درد دندان و درد چشم عافیت یابد.
از حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام منقول است كه ناخن ها را در روز جمعه گرفتن هر دردى را برطرف می كند، در روز پنجشنبه گرفتن روزى را فراخ می كند.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هر كه در روز جمعه ناخن بگیرد، ریشته كردن بن ناخن ها از او بر طرف شود.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه هر كه پنجشنبه ناخن بگیرد، فرزندانش بسیار شود و درد چشم نبیند، اگر كسى خواهد ثواب پنجشنبه و جمعه هر دو را بیابد، در روز پنجشنبه بگیرد و یكى را براى جمعه بگذارد، یا همه را در پنجشنبه بگیرد و در روز جمعه سوهانى بر آن بمالد كه ریزه چند بریزد، در وقت ناخن گرفتن بگوید بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .
در دفن كردن مو و ناخن و سایر چیزها كه دفن باید كرد :
از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است در تفسیر این آیه كریمه كه اَلَمْ نَجْعَلِ اْلاَرْضَ كِفاتا اَحْیاءً وَ اَمْواتا یعنى آیا نگردانیده ایم ، زمین را محل انضمام و اجتماع و پنهان شدن در حالتی كه زنده اند، در حالتی كه مرده اند حضرت فرمود كه مراد از حال زندگى دفن كردن ، مو و ناخن است .
در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم امرفرمود، ما را كه چهار چیز را در خاك پنهان كنیم ، مو و ناخن و دندان و خون .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هفت چیز است كه از آدمى جدا می شود و آنها در دفن می باید كرد، مو و ناخن و خون و خون حیض و بچه دان و دندان و نطفه كه پاره خون شده باشد.

حلیه المتّقین - علاّمه محمّد باقر مجلسی رحمه الله
طبقه بندی: مطالب مذهبی، مطالب آموزشی،
برچسب ها: مطلب مذهبی، آموزشی،