تبلیغات
♥ دنیـــــــــای تربیت ســــــــــــلام ♥ سایت شخصی سیده زهرا عسکری
07:54 ب.ظ
5272
ﭼﺮا ﻧﻮزاد هنگام ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﻞ و ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ؟
شگفتی های خلقت از کلام امام صادق علیه السّلام


 اﻣﺎم (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ) ﻓﺮﻣﻮدند : اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ، داﻧﺎ و ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰ ﺷﺪ، ھﺮ آﻳﻨﻪ دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺮﻳﺐ  ﻣﻰ ﻧﻤﻮد و ﺣﯿﺮان   ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟهت آن ﻛﻪ ﺑﻨﺎﮔﺎه اﻣﺮى ﭼﻨﺪ ﻣﻰ دﻳﺪ ﻛﻪﻧﻤﻰ داﻧﺴﺖ ، و وارد ﻣﻰ ﺷﺪ ﺑﺮ او ﻏﺮاﻳﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻜﺮده ﺑﻮد از اﺧﺘﻼف ﺻﻮر ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺮﻏﺎن و ﭼهارﭘﺎﻳﺎن و ﻏﯿﺮ آﻧها و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ و روز ﺑﻪ روز وﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ، از ﺣﺎل ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را اﺳﯿﺮ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺷهرى ﺑﻪ ﺷهرى ﺑﺮﻧﺪ و او ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﻪ و ﺣﯿﺮان او را وﺣﺸﺘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﻛﻪ اوﺿﺎع ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧها ﺑﺴﯿﺎر دﻳﺪه اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﻰ و ﻧﺎداﻧﻰ اﺳﯿﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺨﻦ و ادب زودﺗﺮ ﻣﻰ آﻣﻮزد از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در داﻧﺎﺋﻰ و ﺑﺰرﮔﻰ او را اﺳﯿﺮ ﻛﻨﻨﺪ.

 و اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد، ﻣﺬﻟﺘﻰ در ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﻳﺎﻓﺖ، از آن ﻛﻪ ﻧمیﺘﻮاﻧﺪ راه برود و باید او را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺧﺮﻗﻪ ھﺎ ﭘﯿﭽﻨﺪ و در ﮔهواره ﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ روﻳﺶ ﺟﺎﻣﻪ اﻓﻜﻨﻨﺪ، و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﺮاى او اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺮاى رﻗﺖﺑﺪن و رﻃﻮﺑﺘﻰ ﻛﻪ در اﻋﻀﺎى او اﺳﺖ در ھﻨﮕﺎم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن.   

و اﻳﻀﺎ اﮔﺮ داﻧﺎ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪﻣﻰ ﺷﺪ، آن ﺷﯿﺮﻳﻨﻰ وجذابیتی ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن را در دﻟها ﻣﻰ کشاند، او را ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻟهذا اول ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻰ آﻳﺪ ﻧﺎدان و ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ اھﻞ دﻧﯿﺎ در آن ھﺴﺘﻨﺪ و اﺷﯿﺎء را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ذھﻦ ﺿﻌﯿﻔﻰ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎﻗﺺ و روز ﺑﻪ روز اﻧﺪك اﻧﺪك در دﻳﺪن ھﺮ ﭼﯿﺰ و ورود ھﺮﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ زﻳﺎد    ﻣﻰ ﺷﻮد، و ﺑﻪ اﻣﻮر ﻏﺮﻳﺒﻪ اﻟﻔﺖ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد، و ﺑﺮ اﺣﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻰﺷﻮد، و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺣﺪ ﺗﺎﻣﻞ و ﺣﯿﺮت ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اى ﻣﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺗﺼﺮف و ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﭼﺎره اﻣﻮر ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻋﺒﺮت میﮔﯿﺮد از اﺣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳهو و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻜﻠﻒﻣﻰﺷﻮد.  

و اﻳﻀﺎ اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ وﻻدت ﻋﻘﻠﺶﻛﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎﻳﺶ ﻗﻮى ﻣﻰ ﺑﻮد و در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺑﻮد، ﺣﻼوت ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد زاﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ھﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰ آﻣﺪ. و ﺣﻜﻤﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﺘﯿﺎج ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﻜﺎﻓﺎت ﺣﻘﻮق آﺑﺎء و اﻣهات ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف     ﻣﻰ ﺷﺪ، و ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻟﻔﺖ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ ﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺲ در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ، و ﻛﺴﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺣﺘﺮاز ﻛﺮد از ﻧﻜﺎح و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮ و ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻮد و ﻛﻤﺘﺮ ﻗﺒﺎﺣﺘﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻨﯿﻊ ﺗﺮ و ﻗﺒﯿﺢ ﺗﺮ از ھﻤﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﺑﺎ ﻋﻘﻞ از ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﯿﺮون آﻳﺪ ﺧﻮاھﺪ دﻳﺪ ﭼﯿﺰى ﻛﻪ ﺣﻼل و ﻧﯿﻜﻮ ﻧﯿﺴﺖ دﻳﺪن آن ، ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻮرت ﻣﺎدر. آﻳﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧهاﻳﺖ ﺻﻮاب و ﺣﻜﻤﺖ و ﺧﺎﻟﻰ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺧﺮد و ﺑﺰرگ اﻣﻮر ﺧﻮد را از ﺷﻮاﺋﺐ ﺧﻄﺎ و زﻟﻞ.  

گزیده ای از کتاب توحید مفضّل(بیان شگفتی های خلقت به بیان امام صادق (ع) به شاگرد خود مفضّل)
طبقه بندی: پیامهای تربیتی و مشاوره،